SON DAKİKA

Keşan Haber
Keşan Gardenya Çiçekçilik

MALKARA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI

MALKARA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI
Bu haber 19 Nisan 2015 - 16:31 'de eklendi ve 210 kez görüntülendi.

 

Malkara Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre 17 Nisan 2015 Cuma günü saat 16.00’da Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul Başkanlığında toplandı. Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşimine; Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’un açılış konuşması, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına yapılan saygı duruşunda bulunulması, yoklama ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başlandı.

Gündemin 2. maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İhdası ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki yazısı görüşülerek, İçişleri komisyonunun uygundur raporu doğrultusunda Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün kurulmasına ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3. maddesinde yer alan yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 5 Yıllık İmar Programı hakkındaki yazısı görüşüldü.

5 Yıllık İmar Programına kamu yararı ve ihtiyaç dâhilinde ilave söz konusu olan ve Camiatik Mahallesi, Akbaldır Mevkii, ada: 380, parsel: 6 no’daki kayıtlı taşınmaz, ada: 380, parsel: 1 no’daki kayıtlı taşınmaz, ada: 380, parsel: 11 no’daki kayıtlı taşınmaz ile ada: 609, parsel:1 no’daki kayıtlı taşınmaz arasından geçen 15.00 metrelik taşıt yolunun 07.02.2014 tarih ve 22 sayılı BMK ile onaylanan 1 / 1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına göre kamu yararı adına açılabilmesi ve ada: 380, parsel: 6 no’daki kayıtlı taşınmaz ile ada: 445, parsel: 13 no’daki kayıtlı taşınmaz arasından geçen 15.00 metrelik taşıt yolunun kamu yararına açılıp 5 yıllık imar programına eklenmesi konusu İmar Komisyonunun da uygundur raporu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zemin Katta Ticaret hakkındaki yazısı görüşüldü.

Sağlamtaş Mahallesi, Gazibey Mevkii, tapuda pafta: 23, parsel: 3042 no’da kayıtlı 848,00 m² yüzölçümlü avlulu kerpiç ev ahır samanlık niteliğindeki taşınmaz; 15.07.1997 tarihinde onaylanan G-18-a-22-b-3-c imar paftasında, Ayrık Nizam 2 Kat Konut alanına isabet etmektedir ve aynı kayıtlı taşınmaz mevcut imar uygulamasında konut alanı içinde kalmakla birlikte, kayıtlı taşınmaz sahibi tarafından Gaziçıkmazı Sokak güzergâhının zemin katında ticaret olarak dönüştürülmesi talep edilmektedir.

Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 32. maddesinin 3. Fıkrasına göre “konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergâhlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesler olabilir. Bu piyesler, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz” hükmüne istinaden imar planlarında konut alanı olarak belirlenmiş olan konut adasının konut altı ticaret alanı içine alınmasını ve yapılacak olan ticaretin Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre ise sadece bakkal, kasap, manav, kuaför, tuhafiyeci, eczane (üretim yapılmayan) faaliyetlerin yapılabilen yer olması gerektiği hususu İmar Komisyonunun da uygundur raporu uyarınca oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sokak İsmi Verilmesi hakkındaki yazısı görüşüldü.

İmar Komisyonu ile İçişleri Komisyonun ortaklaşa çalışarak aldığı karara göre 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numarataj Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 1. fıkrası gereğince; Camiatik Mahallesi, G-17-b-13-b-3-b İmar Paftasında, Tahsin Eren Caddesi ile Yeşil Bağlar Sokak arasındaki 10 metrelik yola Acar Sokak, Tahsin Eren Caddesi ile Yeşil Bağlar Sokağın kesişimindeki 15 metrelik yola Ezgi Sokak, Camiatik Mahallesi, Orduevi Önü Sokak ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan sokağa Kısa Sokak, Camiatik Mahallesi, G-17-b-13-b-3-a İmar Paftasında, Şehit Temizer Caddesi ile Akbıyık Caddesi arasında kalan altı adet sokağa yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla; Eylül Sokak, Adil Sokak, Durak Sokak, Nehir Sokak, Derya Sokak, Sezin Sokak; Camiatik Mahallesi, G-17-b-14-a-4-b İmar Paftasında, Londra Asfaltı Mevkii, Taşıyıcılar Kooperatifinin etrafında bulunan 4 sokağa sırasıyla Ceviz Sokak, Diyar Sokak, Miray Sokak ve Etkin Sokak; Camiatik Mahallesi, Şehit İsmet Yiğit Sokak ile Hasan Gürkan Caddesi arasında; Gökçekent Yapı Kooperatifinin arkasında bulunan 10 metrelik yola Mustafa Altay Sokak isimlerinin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Camiatik Mah. Öztrak Caddesine paralel, Kurtuluş Caddesi dikeyinde bulunan 7 metrelik yola Sokak İsmi Verilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek İçişleri Komisyonu ve İmar Komisyonunun ortaklaşa çalışarak aldığı karara göre Güvener Sokak isminin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Plan Değişikliği hakkındaki yazısı görüşüldü.

Yazıda belirtilen; Camiatik Mahallesi, ada:492, parsel:9 no’da bulunan 53.650 m²’lik alana sahip taşınmaz; Nazım İmar Planında G-17-b-14-b paftasında ve Uygulama İmar Planında G-17-b-14-b-1-d, G-17-b-14-b-4-a, G-17-b-14-b-4-b no’lu paftalarda yer almaktadır. 1 / 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftasında Turizm + Ticaret Alanında, Nazım İmar Planında Turizm + Ticaret Karma Kullanım Alanında kalmaktadır.

Şifai imar durumlarının hazırlanması esnasında ve paftaların incelenmesi sonucunda Uygulama İmar Planında ilgili alana ilişkin eksiklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre 07.02.2014 tarihli 1 / 5000 ölçekli Nazım İmar Planında Turizm + Ticaret Alanında; 1 / 1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm + Ticaret Karma Kullanım Alanının Hmax ve Emsal değerleri plan yapılırken belirlenmemiş olması nedeniyle yoğunluk hesaplarını sağlamaması; belirlenmemiş olan emsal ve yüksekliğin çevrede örnek teşkil etmesi plan bütünlüğünün uygulamada sorunlar çıkarması nedeniyle parselde kullanım şekli değiştirilmeden Emsal=1.00 ve Hmax=Serbest olarak belirlenmesi açısından 1 / 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Plandaki ticari kullanım alanlarıyla aynı emsal kararlarını taşımakta olan plan değişikliği İmar Komisyonunun aldığı uygundur kararına göre oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Revize Plan hakkındaki yazısı görüşüldü.

1978 yılından günümüze uygulama imar planı olan Sağlamtaş Mahallesi’nin hedeflenen projeksiyon yılı 2015 yılında sona ereceğinden ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25. maddesine göre; “ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar” ifadesine göre mevcut planların uygulanabilirliğini yitirmesinden dolayı mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde, bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak revize imar planı yapılması gerekmektedir denildiğinden dolayı Sağlamtaş Mahallesi’nde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. maddesi ve 25. maddesine göre revize planı yapılması konusu İmar Komisyonunun uygundur görüşü neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 9. maddesinde yer alan Ender Bakla’nın İmar Uygulaması hakkındaki 08.04.2015 tarih ve 1656 sayılı dilekçesi görüşülerek İmar Komisyonunun görüşü doğrultusunda Bakanlığın görüşleri, ilgili yönetmelikler ve kanunlara göre incelenmesine ve çalışmaların devam edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Gündemin 10. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Ücrete Tabii İşlem ve Tarifeler hakkındaki yazısı görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonunun aldığı karar neticesinde ücretler tarifesinin planlı alanlara ilişkin bölümü 1. bölüm olarak düzenlenmiştir. Planlı alanlarda arsa 500 m²’ye kadar 90 TL, arsa 500 m²’den yukarı her m² için 0.40 TL, plansız alanlarda kırsal yerleşim alan sınırı içinde arsa 1000 m²’ye kadar 45 TL, arsa 1000 m²’den yukarı her m² için 0.20TL, kırsal yerleşim alan sınırı dışında ve plan sınırı dışında arsa 5000 m²’ye kadar 30 TL, arsa 5000 m²’den yukarı her m² için 0.10 TL olarak düzenlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA